Posts

Showing posts from December, 2015

மாற்றம்

ஆயுதம் எதுவும் தேவையில்லை போர்க்களம் செல்ல.
அரை நிர்வாண மனிதன் காட்டியது.

அழகு கொஞ்சும் முகம் தேவையில்லை, ஒரு சமூகத்தையே வழிநடத்த.
தாடியும் தடியும் கொண்ட கிழவன் காட்டியது.

எவை தேவையோ இல்லையோ, தெளிவும், துணிவும் தேவை மாற்றம் தேட.
மாற்றம் கேட்கிற மனமே, மாறிவிட்டாயா நீ முழுவதுமாக?

 TheCritics

கடவுள்

ஓர் விரல் நீட்ட சாலைகள் அனைத்தும் பூக்கள் நிறைந்த புல்வெளியாக மாறட்டும்.
இரண்டம் விரல் நீட்ட மனிதனும் பிற உயிரினமும் சமத்துவமாய் வாழ்ந்திடட்டும்.
மூன்றாம் விரல் நீட்ட வற்றாத நதியும், குறையாத வளமும் எங்கும் நிலைத்திடட்டும்.

நான்காம் விரல் நீட்ட ஏற்றமும் தாழ்வும் இல்லாத சமூகம் தோன்றிடட்டும்.
ஐந்தாம் விரல் நீட்ட மகிழ்ந்து பகிர்ந்திடும் மனிதன் மட்டும் இருக்கட்டும்.
ஆறாம் விரல் நீட்ட பசியும், பிணியும் அகன்று போகட்டும்.

ஏழாம் விரல் நீட்ட உண்மையும், நேர்மையும் நிலைத்து நிலவட்டும்.
எட்டாம் விரல் நீட்ட நிறைவான காலையும், முழுமதி இரவும் என்றும் பிறக்கட்டும்.
ஒன்பதாம், பத்தாம் விரல் நீட்ட  அளவற்ற காதலும், என்றும் மாறாத அன்பும் ததும்பி நிறையட்டும்.


மந்திரம் செய்யும் வித்தைக்காரன் அல்ல நான், மாறிட ஆசை.
தந்திரம் செய்யும் மாயகாரனும் இல்லை நான், மாறிட ஆசை.
நினைத்ததை படைக்கும் வல்லமை கொண்ட கடவுளும் இல்லை நான், கடவுளாகவும் மாறிட ஆசை.

தேடல்

                          தேடல் 


இல்லாமை என்பது இல்லாமல் போகட்டும்.
இயலாமை என்பது மறைந்தே போகட்டும்.
ஏற்றமும் தாழ்வும் அழிந்து போகட்டும்.
பசியும் பிணியும், சாதியும் மதமும் தொலைந்து போகட்டும்.

கனவுகாணும் உள்ளம், கவிதை பாடும் கண்கள்,
களவு இல்லா அறிவு, உண்மை எனும் செருக்கு,
சமத்துவம் கொண்ட சமுகம், பூமியை மீட்கும் மனிதன்,
மாற்றம் தேடும் இளைஞன் , எனும் அனைத்தும் தோன்றட்டும்.


The blissful childhood

Image
THE BLISSFUL CHILDHOODWhy to think of walking, When we can actually fly?
Why to work towards a profession,
When we can be the kings and queens?
Why to worry about the future,
When we can be the sorcerers and change even destiny?


Where were those days? The days when pennies mattered and money we never counted,
The days when sand fortresses were built and ruled happily ever-after,
The days when the pouring rain and the logging water, we actually craved for,
The days when by riding cycles, we controlled the city,
The days when simple games and single holiday excited us, where were those days?

Why this life so complex?
Why this life so complex and yet vivid?
We crave for something and then we care not to hold to it!
We find someone and then we choose to lose them!
Attachments and detachments; are they always part of this life?
Why can’t childhood extend forever, and why can’t these complications cease to exist?


Let those dreams inside not be suppressed. Let those thoughts inside be seeded.
Let those demons n…

Refugee

Image
     Day 6
                        Third flood, ChennaiI am Rajarajan. I am a doctor, a radiologist. I earn sufficient to live in excess. And I am a refuge, in my own place for sixth day now. This is my story. And I am sharing it only with the belief that relief work is over and rehabilitation is next. I hope the rain that has been threatening us since yesterday won’t cause any devastation.

  Writing from water logged chemmancherry with still no access to current.

Coming to my story….

In the month of November and December, I was made a refugee at my own place twice. The first flood left my area water logged, and I was made a refugee for first time. It was a kind of experience for me - taking friend out from his water logged building, providing food for people kept in church, seeing the receding water level at my house and a two day halt from my work. My work place was affected badly then. The effect of flood was not felt in entire Chennai as it did not affect Chennai on the whole and …

ADOLESCENCE

Image
"LIFE IS BLESS AND LOVE IS BLISS"
              THE EXPLORER
                  EMOTION 9
             ADOLESCENCE
Taller you have grown; leaner you have become.
Long hair you adored ever has become trendily short.
Your lips are stained, and your clothes look worn.
No more attire in pink, and no more bedtime stories.
Silence at dinner, silence all throughout. Closed room and Android screen , you giggle and giggle alone.
The social media and messenger groups, You laugh and laugh alone.
Times have changed; I do understand. But you have grown way too fast!
Little fights and strong arguments,
We do grow apart day by day.
I miss your hug and your innocent kiss.
I miss your voice and serenity with it.
I miss our games and your victorious walk.
I miss the drive and our long walk.
‘Need a subordinate? Employ one,’ carelessly you say.
You are my love, and I do care.
It is not control or oppression as you call it.
It is just love, for…

Puberty - SHE

Image
Puberty - SHE I am fourteen; I believed I am a kid.
But they said, ‘Not anymore’.
Dressed up I am, for this function on stage. ...
Oh it’s not my birthday; it’s just that I am sick! All this change, I fail to understand.
I speak not about it! For I am sick.
By chest grows bigger and they choose what I wear.
What is this sickness? Soon, I may die!
Every month sickness comes and gives pain so terrible.
Every month I bleed; they say it’s normal.
They can’t understand; I may die soon.
Oh, it is difficult and I face it alone.
Speak not to them; now you are different.
Speak not to them; they are always different.
‘Why you avoid?, with innocence, he asks?
I carry sickness and I may be contagious; can I tell?
It is ok now; I understood better.
It took me time and time to realise;
It’s not sickness; it’s just part of me.
I accept it; I feel no sickness, not anymore.
It skipped; then I fear, I am pregnant.
Who taught me so? I never kn…